Regulamin

§​​ 1​​ [Treść​​ Regulaminu] 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Delta Distribution Scotland, zwany dalej Regulaminem, zawiera następujące paragrafy:

 

 • oznaczenie Usługodawcy
 • definicje pojęć zastosowanych w Regulaminie,
 • rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę,
 • podstawowe prawa i obowiązki Klienta,
 • podstawowe prawa i obowiązki Usługodawcy,
 • towary wyłączone z przewozu, okoliczności odmowy zawarcia umowy i odstąpienia od jej wykonania,
 • zwroty przesyłek,
 • opłaty za Usługi,
 • odpowiedzialność Usługodawcy oraz Ubezpieczenie,
 • postępowanie reklamacyjne,
 • zasady korzystania z witryny internetowej oraz polityka prywatności,
 • polityka w zakresie plików „cookies”,
 • dostęp do Regulaminu i Cennika,
 • właściwe akty prawne,
 • spory i roszczenia stron,
 • obowiązywanie i zmiana Regulaminu.

§ ​​2 ​​[Oznaczenie​​ Usługodawcy] 

Przez Usługodawcę rozumie się firmę: Delta Distribution Sco Ltd. z siedzibą przy ulicy U4 Peffer Business Centre, North Peffer Place ,kod EH164UZ w Edynburgu, Wielka Brytania, właściciela marki „Delta Scotland” oraz „Delta Distribution”. Niniejszy Regulamin dotyczy obu marek

 

§​​ 3 ​​[Definicje​​ pojęć​​ zastosowanych​​ w​​ Regulaminie] 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 • USŁUGODAWCA​– firma Delta Distribution Sco Ltd. z siedzibą przy ulicy :U4 Peffer Business Centre, North Peffer Place ,kod EH164UZ w Edynburgu, Wielka Brytania; właściciel marki „Delta Scotland” oraz „Delta Distribution”.
 • KLIENT​– osoba fizyczna, prawna (Nadawca, Odbiorca) lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie u Usługodawcy.
 • NADAWCA​– osoba, która wydaje Przesyłkę Usługodawcy wraz z dokumentami nadania przesyłki.
 • ODBIORCA​– osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej przyjmująca przesyłkę doręczoną przez Usługodawcę lub Firmę Partnerską.
 • FIRMA PARTNERSKA​– Firmą Partnerską, która dostarcza i odbiera przesyłki na terenie Polski, związaną umową o współpracę z Usługodawcą, jest firma DPD​​Polska​. Usługi odbioru/dostarczenia przesyłki na terenie Polski realizowane są w oparciu o regulamin dotyczący takich właśnie usług firmy DPD Polska:  LINK.
 • POTWIERDZENIE ​​NADANIA​ – dokument wypełniany przez Kuriera (pracownika Usługodawcy lub firmy DPD Polska), stanowiący dowód zawarcia umowy o świadczenie usług kurierskich, a także przyjęcia Przesyłki.
 • DOKUMENTY​– inne dokumenty niż Potwierdzenie nadania, niezbędne do prawidłowej realizacji Usługi lub Usług dodatkowych.
 • AWIZO​– zawiadomienie o nieudanej próbie doręczenia Przesyłki Odbiorcy lub nieudanej próbie odebrania Przesyłki od Nadawcy(takze w formie elektronicznej/SMS).
 • CENNIK​– aktualna oferta cenowa umieszczona na stronie internetowej Usługodawcy, określająca wagę i gabaryty Przesyłek oraz terminy, w jakich mogą one zostać zrealizowane.
 • PRZESYŁKA​– towar nadany przez Nadawcę objęty Regulaminem Usługodawcy oraz regulaminem Firmy Partnerskiej.
 • DNI​​ ROBOCZE​– dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem ustawowo wolnych od pracy na terenie krajów doręczenia i nadania przesyłki (Polski i Wielkiej Brytanii). Na życzenie Klienta przesyłka może być dostarczona także w dni wolne (po ustaleniu z Usługodawcą warunków i ceny za taką usługę).
 • PUNKTY​​ NADANIA PRZESYŁEK​– punkty wyszczególnione (i tylko te) w serwisie www.delta-scotland.co.uk, z którymi Usługodawca ma podpisane umowy o współpracę.
 • SERWIS​– strona internetowa Usługodawcy: www.delta-scotland.co.uk.
 • UŻYTKOWNIK SERWISU​– każda osoba odwiedzająca Serwis, czyli stronę internetową Usługodawcy: www.delta-scotland.co.uk.

 § ​​4 ​​[Rodzaje ​​i​​ zakres​​ usług​​ świadczonych​​ przez​​ Usługodawcę]

 1. Usługodawca za pośrednictwem strony internetowej www.delta-scotland.co.uk, zgłoszeń telefonicznych, SMS-owych, e-mailowych przyjmuje zlecenia na odpłatne usługi dostarczania i odbioru przesyłek na terenie Polski oraz Wielkiej Brytanii od osób prywatnych, instytucji, firm, podmiotów gospodarczych posiadających osobowość prawną oraz jednostek organizacyjnych nieposiadająca osobowości prawnej. 
 2. Oferowane usługi są świadczone za pośrednictwem strony internetowej www.delta-scotland.co.uk, Punktów Nadań Przesyłek oraz telefonicznie. Za wykonywane usługi Usługodawca pobiera opłatę według Cennika. Przyjmowanie przesyłek oraz ich odbiór odbywa się w każdy dzień tygodnia do godz. 20.00, chyba że Klient w porozumieniu z Usługodawcą ustali inaczej. 
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Dotyczy to zwłaszcza promowania – m.in. za pomocą tzw. programów partnerskich – obcych produktów czy usług, sprzedawanych przez innych przedsiębiorców niż Usługodawca, których zamówienie odbywa się w serwisach innych niż Serwis Usługodawcy, nawet jeśli przekierowanie nastąpiło z Serwisu Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich. 

I.​​ POSTANOWIENIA​​ OGÓLNE ​​DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA​​ USŁUG 

§​​ 5 ​​[Podstawowe ​​prawa ​​i​​ obowiązki​​ Klienta]

 1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji wszystkich jego postanowień przed skorzystaniem z Usług.
 2. Usługi odbioru/dostarczenia przesyłki na terenie Polski realizowane są w oparciu o regulamin usług Firmy Partnerskiej: https://www.dpd.com.pl/regulaminyKlient jest​​ zobowiązany​​ do​​ zapoznania​​ się ​​z ​​Regulaminem​​ Firmy​​ Partnerskiej​​ i akceptacji​​ wszystkich​​ jego​​postanowień​​ przed​​ skorzystaniem​​ z ​​Usług.
 3. Regulamin stanowi integralną część umowy i określa normy współpracy pomiędzy Usługodawcą a Klientem. Warunkiem i dowodem zawarcia umowy jest podpisane przez Klienta stosowanego przez Usługodawcę pokwitowania odbioru przesyłki: Polecenia nadania, Listu przewozowego lub innego Dokumentu przewozowego.
 4. Treść Regulaminu może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Klienta w każdym czasie.
 5. Klient,​​ przekazując​​ Przesyłkę,​​ wyraża ​​zgodę ​​na​​ świadczenie ​​usług ​​w oparciu​​ o​​ postanowienia ​​niniejszego​​ Regulaminu​​ oraz​​ Regulaminu​​ Firmy Partnerskiej.
 6. Klient zobowiązany jest nadać przesyłkę na wysłanym/wypełnionym przez Usługodawcę liście przewozowym, potwierdzeniu nadania lub naklejce na paczkę. Usługodawca nie wyraża zgody na przesyłanie przesyłki na innym dowodzie nadania, chyba że Klient uzyska taką zgodę Usługodawcy. Za poprawne wypełnienie danych na dowodzie nadania, liście przewozowym odpowiada ​​Klient i ponosi wszelkie opłaty związane przesyłaniem przesyłki lub palety.
 7. Klient, podpisując list przewozowy lub przesyłając drogą elektroniczną zlecenie zamówienia Kuriera, potwierdza zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym oraz znajomość warunków niniejszej umowy, które z momentem podpisania stają się dla stron wiążące.
 8. Niniejsze warunki oraz regulaminy Firm Partnerskich, z którymi współpracuje Usługodawca w zakresie doręczania/odbioru przesyłek na terenie UK, Polski oraz innych krajów UE, w żaden sposób nie naruszają praw Klienta w rozumieniu Unfair Contract Terms Act 1977 (brytyjska Ustawa o niesłusznych warunkach umów).
 9. Waga i wymiary paczek są weryfikowane podczas przyjmowania przesyłki przez pracownika Usługodawcy bądź w Punkcie Nadawania Przesyłek. W przypadku stwierdzenie różnic między zadeklarowanym zleceniem a stanem faktycznym, Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy w należnej kwocie.
 10. Klient​​ zobowiązany​​ jest ​​do ​​przekazania ​​przesyłki ​​w​​ stanie​​ umożliwiającym wykonanie ​​zlecenia,​​ a​​ w ​​szczególności​​ z​​ należytą ​​dbałością ​​o ​​jej zapakowanie.
 11. Klient gwarantuje, że prawidłowo zadeklarowano i opisano przesyłkę w liście przewozowym oraz że jest ona przygotowana i zapakowana w sposób umożliwiający jej prawidłowy przewóz i wydanie bez uszkodzenia i ubytku. W szczególności opakowanie powinno być odpowiednio zamknięte i zabezpieczone (taśmy samoprzylepne lub naklejki itp.) w sposób uniemożliwiający dostęp do zawartości Paczki bez pozostawienia widocznych śladów, a także posiadać odpowiednie zabezpieczenie, wypełnienie (pianka, styropian) uniemożliwiające przesuwanie się zawartości Przesyłki. W związku z tym, że przesyłki podlegają zewnętrznym przepisom prawa międzynarodowego dotyczącego transportu towarów na terenie Unii Europejskiej, niedopuszczalnym jest zapakowanie przesyłki uniemożliwiające jakikolwiek dostęp do niej (np. plastikowe walizki z zabezpieczeniem w postaci zamków szyfrowych lub kłódek). W przypadku zniszczenia opakowania takiej przesyłki przez służby celne w kraju nadania/odbioru lub też w którymkolwiek z krajów tranzytowych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie opakowania bądź jego zawartości, jednakże w miarę możliwości stara się udokumentować takie zdarzenie i pomóc w ewentualnym dochodzeniu swoich roszczeń przez Klienta u odpowiedzialnych za takie zdarzenie służb celnych. 

§ 6 ​​[Podstawowe​​ prawa​​ i ​​obowiązki ​​Usługodawcy]

 1. Usługodawca zobowiązuje się do dokonania zleconych mu usług z należytą starannością, zgodnie z interesem Klienta.
 2. Usługodawca NIE JEST brokerem innych firm kurierskich. Ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone przesyłki oraz jest partnerem handlowym rozumieniu prawa innych firm kurierskich.
 3. Usługodawca ma prawo zażądać dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej, a w szczególności dowodu tożsamości.
 4. W przypadku przesyłek w usłudze standardowej (Cennik) czas dostawy nie jest gwarantowany i może się wydłużyć. Przesyłki dostarczane są na zasadach określonych przez Regulamin Firmy Partnerskiej oraz Cennik.
 5. Usługodawca przejmuje pełną odpowiedzialność za przyjęte do przewozu przesyłki. Każda przesyłka jest standardowo ubezpieczona do kwoty 300 funtów szterlingów lub jej równowartości w innej walucie. Klient jest zobowiązany podać realną kwotę wartości przesyłki, która jest umieszczana na dokumencie nadania przesyłki. Nie umieszczenie takiej kwoty lub też umieszczenie kwoty nieadekwatnej do wartości rynkowej powierzonej Usługodawcy Przesyłki może skutkować odmową wypłacenia odszkodowania.
 6. Dokumenty wysłane przez Usługodawcę nie podlegają ubezpieczeniu, gdyż nie posiadają wartości handlowej i nie można ustalić ich wartości.
 7. Usługodawca jest uprawniony do odmowy wykonania Usługi, jeśli w jego opinii istnieją przeszkody uniemożliwiające prawidłowe jej wykonanie lub jeśli jej wykonanie stanowiłoby naruszenie prawa, Umowy lub Regulaminu.
 8. Realizacja zleceń odbywa się tylko na podstawie opłaconych zamówień, chyba że podpisane umowy między stronami dopuszczają możliwość innego rozliczania między Usługodawcą a Klientem

II.​​ POSTANOWIENIA​​SZCZEGÓŁOWE 

§ ​​7 ​​[Towary​​ wyłączone ​​z ​​przewozu,​​ okoliczności ​​odmowy​​ zawarcia umowy ​​i ​​odstąpienia​​ od ​​jej​​wykonania]

 1. Usługodawca ​​odmawia​​ zawarcia​​ umowy ​​lub​​ może odstąpić ​​od ​​jej wykonania,​​ jeżeli ​​przesyłka​​ zawiera​​ towary ​​lub ​​rzeczy,​​ które​​ zostały wyłączone​​ z​​przewozu ​​na ​​mocy​​ powszechnie​​ obowiązujących ​​przepisów prawa,​​ a ​​są ​​to​​ w​​ szczególności:
  1. rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska i Wielka Brytania;
  2. gotówka, znaki pieniężne, bony towarowe i inne dokumenty płatnicze, czeki, karty płatnicze i kredytowe, druki akcyzy, papiery wartościowe, metale i kamienie szlachetne oraz wyroby z nich, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki i wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy, których wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych, przedmioty numizmatyczne i zbiory filatelistyczne, znaki legitymacyjne, w tym bilety;
  3. rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej bądź na podstawie karnetu ATA;
  4. przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy (patrz podpunkt „15”);
  5. rzeczy przewożone pod plombą celną;
  6. towary wymagające temperatury kontrolowanej;
  7. rzeczy łatwo psujące się lub środki spożywcze w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
  8. produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody Usługodawcy na wykonanie takiej usługi;
  9. rzeczy wymagające specjalistycznych badań fitosanitarnych;
  10. materiały łatwopalne i wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary wymienione w Konwencji ADR, chyba że umowa z Klientem stanowi odmiennie; broń i amunicja;
  11. zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;
  12. organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego;
  13. towary przewożone z zastosowaniem karnetu ATA (wydawanego zgodnie z Konwencją o Tymczasowej Odprawie Celnej podpisanej w Stambule 26 lipca 1990) oraz przesyłki z wewnętrznymi wadami, które ze względu na swój charakter mogą zabrudzić, niekorzystnie wpłynąć lub uszkodzić osoby, towary lub urządzenia;
  14. towary, których przewóz jest prawnie zabroniony w kraju pochodzenia, tranzytu lub przeznaczenia (np. kość słoniowa i wykonane z niej wyroby), towary podlegające akcyzie (np. alkohol) lub które wymagają specjalnych urządzeń, środków bezpieczeństwa lub zezwoleń;
  15. TYTOŃ ​​I​​ WYROBY​​ TYTONIOWE:​​ NIEDOPUSZCZALNE​​ I​​ NIEDOZWOLONE​​ JEST WYSYŁANIE ​​JAKICHKOLWIEK​​ PAPIEROSÓW,​​ CYGAR,​​ TYTONIU ​​POD JAKĄKOLWIEK​​POSTACIĄ.
 2. Usługodawca​​ zastrzega ​​sobie ​​prawo​​ odmowy​​ przyjęcia ​​przesyłki zawierającej​​ wyżej ​​wymienione​​ towary,​​ a ​​w ​​szczególności​​ wyroby tytoniowe.​ W przypadku kontroli służb celnych któregokolwiek z krajów tranzytowych lub kraju nadania/odbioru przesyłki oraz kontroli wewnętrznej w magazynach firmy Delta Scotland i stwierdzenia w powierzonej do przewiezienia przez Klienta przesyłce wyżej wymienionych towarów, Usługodawca zastrzega ​​sobie ​​możliwość​​ nałożenia​​ na ​​Nadawcę opłaty manipulacyjnej​​ w ​​wysokości minimalnie ​​pięciokrotności​​ opłaty​​ za ​​przesyłkę ​​oraz​​ przepadek niedozwolonych ​​towarów ​​lub ​​też​​ całej​​ przesyłki. Dodatkowo w przypadku naliczenia opłat celnych, opłat podatkowo-skarbowych i/lub kosztów wynikających z opóźnienia transportu, Nadawca i/lub Odbiorca zostaną obciążeni wyżej wymienionymi kosztami.
 3. Nadawca ​ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych w każdym kraju. 
 4. Przesyłki podlegają kontroli celnej lub kontroli przedstawicieli władz innych państw, co może spowodować opóźnienie w doręczeniu. 
 5. Usługodawca ​zastrzega sobie prawo ​​do ​​odmowy ​lub wstrzymania transportu
  1. paczki, na której nie umieszczono informacji umożliwiających kontakt z Nadawcą i Odbiorcą;
  2. towarów, które zdaniem Usługodawcy nie nadają się do transportu, nie są dostatecznie opisane lub odpowiednio zaklasyfikowane; nie są zapakowane i oznakowane w sposób odpowiedni do transportu oraz nie towarzyszy im wymagana dokumentacja;
  3. towarów, których przewozu zabraniają przepisy krajowe, miejscowe lub lokalne w kraju pochodzenia lub przeznaczenia, lub które mogą naruszyć obowiązujące przepisy eksportowe, importowe lub inne;
  4. towarów, które mogą zagrozić bezpieczeństwu pracowników, przedstawicieli i podwykonawców Usługodawcy lub środkom transportu;
  5. towarów, które, zdaniem Usługodawcy, zabrudzą, poplamią lub inaczej uszkodzą inne towary lub urządzenia;
  6. towarów, których transport jest niewykonalny ze względu na koszt lub trudności techniczne
 6. Klient,​ a także Nadawca​ przesyłki, zlecając jej odbiór lub nadanie, potwierdza tym samym znajomość niniejszego regulaminu, dotyczącą szczególnie towarów/przedmiotów, których przewóz jest zabroniony i oświadcza, że poniesie pełne konsekwencje prawne oraz finansowe w przypadku stwierdzenia w przesyłce tego typu towarów/przedmiotów. 
 7. Usługodawca ​zastrzega sobie również prawo do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej, szczególnie prawa do odszkodowania za utratę/zniszczenie/uszkodzenie środków transportu oraz odszkodowania za opóźnienie transportu, spowodowane niezgodną z tym Regulaminem oraz przepisami prawa zawartością powierzonych do transportu przesyłek

§ ​​8 ​​[ Zwroty​​ przesyłek] 

 1. W przypadku, gdy dostarczenie przesyłki nie będzie możliwe z przyczyn niezawinionych przez Usługodawcę, tenże powiadomi o tym fakcie Klienta.
 2. Zwroty przesyłek następują zgodnie z regulaminem Firmy Partnerskiej oraz zasadami należytego wykonania usługi przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca gwarantuje minimalnie dwie próby dostarczenia przesyłki pod wskazany na Dokumencie nadania przesyłki adres.W przypadku niemożności dostarczenia przesyłki oraz kontaktu telefonicznego pod podany na Dokumencie nadania Przesyłki numer telefonu, po minimalnie dwóch próbach dostarczenia Przesyłki, Przesyłka może być dostarczona pod inny adres lub ponownie skierowana do dostarczenia pod wskazany w dokumencie nadania Przesyłki adres za dodatkową opłatą – opłatę tę oraz warunki dostarczenia Usługodawca ustala indywidualnie z Klientem.
 4. W przypadku niemożności dostarczenia Przesyłki oraz kontaktu telefonicznego pod podany na dokumencie nadania Przesyłki numer telefonu, po minimalnie dwóch próbach dostarczenia Przesyłki, a także w przypadku niemożności kontaktu z Klientem/Nadawcą/Odbiorcą Usługodawca jest upoważniony do zwrotu przesyłki do Klienta lub/i Nadawcy przesyłki na jego koszt.
 5. W przypadku niemożności zwrócenia do Klienta lub/i Nadawcy przesyłki dwukrotnie awizowanej Usługodawca gwarantuje płatne przechowanie takiej przesyłki w swoich magazynach. Opłata za przechowanie takiej przesyłki jest ustalana indywidualnie z Klientem, jednakże nie może wynosić mniej niż 25 funtów szterlingów za każdy rozpoczęty tydzień.
 6. Po okresie 4 tygodni (28 dni kalendarzowych) i braku kontaktu ze strony Klienta/Nadawcy/Odbiorcy Przesyłki Usługodawcy przysługuje prawo zniszczenia i utylizacji Przesyłki. Jednakże nie powoduje to ustania prawa do przysługujących Usługodawcy należności z tytułu wykonanych usług i przechowywania Przesyłki. Wszelkie dodatkowe koszty wynikłe z utylizacji przesyłki ponosi Klient. 

§​​ 9​​ [Opłaty ​​za​​ Usługi] 

 1. Wysokość opłat za usługę określa aktualny Cennik lub Umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 2. Należność za przesyłkę powinna być uiszczona podczas nadania Przesyłki na terenie UK, a w przypadku nadania Przesyłki na terenie Polski, należność za tą Przesyłkę jest regulowana podczas dostarczenia przesyłki na podany adres w Wielkiej Brytanii.
 3. Istnieje możliwość innych sposobów płatności za przesyłkę (przelew UK, przelew Polska, PayPall, inne formy płatności gotówkowej) – w tym celu należy to każdorazowo ustalić z Usługodawcą.
 4. Usługodawca na życzenie Klienta wystawia fakturę VAT. Jednakże Dokument nadania Przesyłki wypełniany podczas nadania paczki w UK jest także rachunkiem za tą usługę.
 5. Wystawienie faktury przelewowej dla przedsiębiorców możliwe jest tylko i wyłącznie po podpisaniu z Klientem umowy lub deklaracji współpracy i przesłaniu do Usługodawcy dokumentów rejestrowych firmy umożliwiających właściwe wystawienie faktury.
 6. Odmowa uregulowania należności ciążących na Przesyłce przez Klienta skutkować będzie zwrotem Przesyłki na jego koszt.
 7. Kurierzy odbierają Przesyłki z domu Nadawcy i dostarczają do domu Odbiorcy bez dodatkowych opłat. W przypadku palet sposób dostarczenia jest ustalany indywidualnie.
 8. Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w Cenniku, które będzie publikował na stronie www.delta-scotland.co.uk. Zlecenia rozpoczęte przed zmianą Cennika będą realizowane w oparciu o Cennik obowiązujący w chwili dokonania zlecenia.
 9. Usługodawca oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 ze zm.; dalej: Ustawa) i że spełnia wszystkie wymogi przewidziane przez Ustawę. 

§​​ 10 ​​[Odpowiedzialność​​ Usługodawcy ​​oraz​​ Ubezpieczenie] 

 1. Usługodawca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Kodeksie cywilnym oraz innych właściwych przepisach prawa.
 2. Przesyłki są ubezpieczone do kwoty wartości ​​przesyłki​ podanej każdorazowo w Dokumencie nadania paczki, jednakże nie większej niż ustalona kwota standardowego ubezpieczenia dla tego rodzaju przesyłek.
 3. Podana w POTWIERDZENIU ​​NADANIA​ lub z zgłoszeniu telefonicznym/ SMS kwota wartości ​​przesyłki jest maksymalną kwotą na jaką można ubezpieczyć przesyłkę, jednakże ubezpieczeniu podlega REALNA wartość przesyłki w momencie nadania. Wartość przesyłki jest ustalana na podstawie standardowych zasad zapisanych w prawie  kraju doręczenia przesyłki.
 4. Maksymalna kwota bezpłatnego ubezpieczenia wynosi 1500 złotych lub równowartość tej sumy w funtach szterlingach.
 5. W przypadku, gdy Nadawca/Klient chce ubezpieczyć przesyłkę na wyższą kwotę, obowiązują poniższe ceny: 
  1. ubezpieczenie do kwoty trzy tysiace złotych lub równowartości w funtach szterlingach – 6 funtów;
  2. ubezpieczenie powyzej kwoty 3 tysiecy zlotych - ustalane jest indywidualnie.

§​​ 11 [Postępowanie​​ reklamacyjne] 

 1. Reklamacje dotyczącą jakości usługi lub uszkodzenia przesyłki lub jej zawartości należy składać najpóźniej:                                                                     a) w przypadku miejsca nadania w Polsce i miejsca odbioru przesyłki w Szkocji - w ciągu max 48h od daty i godziny odbioru przesyłki, a w ciągu 24h w przypadku widocznych zewnętrznych  uszkodzeń przesyłki                                                                                                                                                   b) w przypadku miejsca nadania w Szkocji  i miejsca odbioru przesyłki w Polsce - w ciągu max 24h od daty i godziny odbioru przesyłki, także w  przypadku widocznych zewnętrznych  uszkodzeń przesyłki 
 2. Przekroczenie ww terminów może spowodować odrzucenie w pełni lub cześci reklamacji.  Prosimy pamiętać iż niezbywalnym prawem odbiorcy przesyłki jest możłiwość sprawdzenia przesyłki podczas jej doręczenia przez kuriera i przy nim - prosimy korzystać z tej możliwości.
 3. Usługodawca w pełni ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie Usługi.
 4. Jeśli Klient/Nadawca/Odbiorca jest niezadowolony z jakości wykonania Usługi bądź też zawartość przesyłki uległa uszkodzeniu, należy niezwłoczny skontaktować się z Usługodawcą poprzez Serwis WWW lub podane numery telefonów.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od ich złożenia.
 6. Zalecamy sprawdzenie paczki przy kurierze, upewnienie się, czy stan kartonu nie jest naruszony (np. przedziurawiony, zgnieciony, podarty czy odkształcony). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, należy otworzyć paczkę (wyłącznie przy kurierze) i sprawdzić, czy zawartość Przesyłki nie uległa naruszeniu oraz – w razie potrzeby – spisać protokół szkody i zrobić zdjęcie uszkodzenia. Szkodę należy niezwłocznie zgłosić Usługodawcy. 

§​​ 12 [Zasady​​ korzystania​​ z​​ witryny ​​internetowej​​ oraz​​ polityka prywatności] Zapisy ​​niniejszego paragrafu​​ obowiązują​​ zarówno​​ Klientów, ​​jak​​ i osoby ​​odwiedzające​​ Serwis,​​ zwane​​ dalej Użytkownikami​​ Serwisu. 

 1. Dokonując zamówienia poprzez formularz zamówienia kuriera, zapytań ofertowych i innych, Użytkownicy Serwisu/Klienci udostępniają swoje dane osobowe: 
  1. imię i nazwisko,
  2. nazwę firmy,
  3. adres (miasto, kod, ulicę, nr domu, nr mieszkania),
  4. adres e-mailowy.
 2. Usługodawca używa danych osobowych Klienta w celu prawidłowej realizacji umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów jest wyłącznie Usługodawca, który ponosi odpowiedzialność za ich ochronę i zabezpieczenie przed nieuprawnionym wykorzystaniem.
 4. Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika Serwisu/Klienta jest dobrowolne.
 6. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z przepisem art. 10 ust. 2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 z 2002 r. poz. 1204).
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich: informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania strony (np. zmiany w funkcjonowaniu), niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu).
 8. Wszelkie treści reklamowe, związane z działalnością komercyjną Usługodawcy i jego Partnerów, mogą być przesyłane Klientom wyłącznie za ich zgodą.
 9. Klient ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Usługodawcy poprzez przesłanie takiego zastrzeżenia drogą e-mailową na adres Usługodawcy.
 10. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych: adres IP, wywołany adres internetowy (url), adres internetowy, z którego Użytkownik przyszedł na stronę www.delta-scotland.co.uk, rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta, oraz innych informacji transmitowanych protokołem http.
 11. Zabrania się kopiowania i modyfikowania danych umieszczonych na stronie www.delta-scotland.co.uk.
 12. Wszelkie zastrzeżenia co do działalności Serwisu www.delta-scotland.co.uk oraz zauważone nieprawidłowości Użytkownik Serwisu/Klient może zgłaszać telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

 

§​​ 13 Polityka​​ w ​​zakresie​​ plików ​​„cookies” 

 1. Strona Usługodawcy www.delta-scotland.co.uk korzysta z plików „cookies” (tzw. ciasteczka) zapisywanych w przeglądarce, czyli małych plików tekstowych wysyłanych do komputera odwiedzającego, identyfikujących go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych.
 2. Głównym powodem wykorzystywania plików „cookies” jest chęć poprawiania funkcjonalności strony, optymalizacji sposobów nawigacji oraz analizowanie, które treści najbardziej interesują naszych klientów. Wszystko służy wyłącznie optymalizacji serwisu pod kątem oczekiwań odbiorców.
 3. Każdy Użytkownik Serwisu może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki, jednak uniemożliwi to pełne korzystanie z usług Serwisu.
 4. Google Analytics: 
  1. Serwis Usługodawcy www.delta-scotland.co.uk korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych, udostępnianej przez Google, Inc. (dalej: Google). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika, w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „cookies” na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
  2. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
  3. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „cookies”, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z witryny internetowej Usługodawcy, Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. 
 5. Facebook:
  1. Na stronach Serwisu www.delta-scotland.co.uk znajduje się zintegrowany plugin (wtyczka) portalu społecznościowego Facebook, 1601 South Carolina Avenue, Palo Alto, CA 943404, USA. Plugin Facebooka znajduje się pod przyciskiem „Lubię to”. Lista pluginów na Facebooku znajduje się tutaj.
  2. Kiedy Użytkownik odwiedza Serwis Usługodawcy, następuje automatyczne połączenie poprzez plugin pomiędzy serwerem Facebooka a przeglądarką internetową Użytkownika. Facebook otrzymuje wtedy informację, że Użytkownik pod swoim adresem IP odwiedził niniejszą stronę WWW. Jeśli Użytkownik Serwisu kliknie na przycisk „Lubię to” w czasie, kiedy jest zalogowany w swoim koncie na Facebooku, to zawartość Serwisu może zostać podlinkowana do jego profilu. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują na stronach Facebooka. Aby Facebook nie odnotowywał faktu odwiedzin naszego Serwisu, należy wylogować się ze swojego konta użytkownika na Facebooku. 
 6. Wyłączenie odpowiedzialności: Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za treści opinii, komentarzy osób prywatnych i firm udzielanych na stronach Serwisu.
 7. Zmiana ustawień: Poziom ochrony przed plikami „cookies” można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego ich blokowania. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się. 

III.​​ POSTANOWIENIA​​ KOŃCOWE

§ ​​14 ​​[Dostęp ​​do​​ Regulaminu​​ i​​ Cennika]

 1. Obowiązujące treści Regulaminu i Cennika wraz z każdorazowymi zmianami dostępne są w siedzibie firmy Usługodawcy oraz w Internecie na stronie www.delta-scotland.co.uk.
 2. Klient/Użytkownik Serwisu może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://delta-scotland.co.uk oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Usługodawcy jest dostępny pod adresem: www.delta-scotland.co.uk/regulamin/

§​​ 15​​ [Właściwe​​ akty​​ prawne]

 1. Świadczenie Usług przez Usługodawcę podlega prawu, na którego terytorium Usługodawca ma siedzibę, tj. prawu brytyjskiemu, oraz przepisom prawa międzynarodowego, określającym zasady świadczenia międzynarodowych usług kurierskich.
 2. Dostarczanie i odbiór przesyłek w Polsce za pośrednictwem Firmy Partnerskiej podlega polskim przepisom prawnym regulującym tę działalność. 

§​​ 16​​ [Spory​​ i​​ roszczenia​​ stron] 

 1. W przypadku, gdy Klient jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, treść umowy kształtują postanowienia niniejszego regulaminu, z uwzględnieniem ochrony konsumenckiej przewidzianej w przepisach szczególnych.
 2. W przypadku sporu Strony​​ będą ​​dążyć ​​do​​ jego​​ polubownego​​ wyjaśnienia.
 3. W​​ przypadku​​ niemożności​​ polubownego​​ wyjaśnienia​​ sporu,​ dla wszelkich sporów wynikających ze świadczenia usług przez Usługodawcę, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia tychże Usług, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze zdarzeń, o których mowa w ust. 3. przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 

§ ​​17 ​​[Obowiązywanie​​ i ​​zmiana​​ Regulaminu] 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2014 roku.
 2. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie. 
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.